Literatura

Calímaco, Epigramas, III

Calímaco


Epigramas, III


[Ὀξεῖαι πάντῃ περὶ τὸν τάφον εἰσὶν ἄκανθαι
καὶ σκόλοπες: βλάψεις τοὺς πόδας, ἢν προσίῃς:]
Τίμων μισάνθρωπος ἐνοικέω. ἀλλὰ πάρελθε
οἰμώζειν εἴπας πολλά, πάρελθε μόνον.
Texto:
Perseus, Tufts
[Todo al rededor de mi tumba son puntiagudas espinas y maleza:
Te pincharás si te acercas.]
Yo, Timón, el que odia a los hombres vivo aquí. Pero alejate
Cuando te lamentes, solamente alejate.

Calímaco: La muerte de Heráclito

Tombeau_de_Mausole_(Barclay)_crop
Wikipedia, La Tumba de Mausolo, según un grabado del siglo XIX.

Calímaco


Epigramas, II


εἶπέ τις, Ἡράκλειτε, τεὸν μόρον, ἐς δέ με δάκρυ
ἤγαγεν, ἐμνήσθην δ᾽ ὁσσάκις ἀμφότεροι
ἥλιον ἐν λέσχῃ κατεδύσαμεν: ἀλλὰ σὺ μέν που,
ξεῖν᾽ Ἁλικαρνησεῦ, τετράπαλαι σποδιή:
αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες, ᾗσιν ὁ πάντων
ἁρπακτὴς Ἀίδης οὐκ ἐπὶ χεῖρα βαλεῖ.
Texto:
Perseus, Tufts

Alguien, Heráclito, me anunció tu destino, y me ahogaron las lágrimas. Recordé cuántas veces los dos contemplamos como se metía el sol charlando. Y tú, de alguna forma, huésped en Halicarnaso, te has convertido en una eterna ceniza. Pero tus cantos te sobreviven, a los que Hades que con todo arrambla no puede ponerle la mano encima.

Calímaco: ¡Quédate en tu nivel!

Calímaco


Epigramas, I


ξεῖνος Ἀταρνείτης τις ἀνείρετο Πιττακὸν οὕτω
τὸν Μυτιληναῖον, παῖδα τὸν Ὑρράδιον
‘ἄττα γέρον, δοιός με καλεῖ γάμος: ἡ μία μὲν δὴ
νύμφη καὶ πλούτῳ καὶ γενεῇ κατ᾽ ἐμέ,
ἡ δ᾽ ἑτέρη προβέβηκε: τί λώιον; εἰ δ᾽ ἄγε σύμ μοι
βούλευσον, ποτέρην εἰς ὑμέναιον ἄγω.’
εἶπεν: ὁ δέ σκίπωνα, γεροντικὸν ὅπλον, ἀείρας,
‘ἠνίδε, κεῖνοί σοι πᾶν ἐρέουσιν ἔπος.’
οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ πληγῇσι θοὰς βέμβικας ἔχοντες
ἔστρεφον εὐρείῃ παῖδες ἐνὶ τριόδῳ.
‘κείνων ἔρχεο,’ φησί, ‘μετ᾽ ἴχνια.’ χὡ μὲν ἐπέστη
πλησίον: οἱ δ᾽ ἔλεγον: ‘τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα.’
ταῦτ᾽ ἀίων ὁ ξεῖνος: ἐφείσατο μείζονος οἴκου
δράξασθαι, παίδων κληδόνα συνθέμενος,
τὴν δ᾽ ὀλίγην ὡς κεῖνος ἐς οἰκίον ἤγετο νύμφην.
οὕτω καὶ σύ γ᾽ ἰὼν τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα.
Un extranjero de Atarneo preguntaba a Pítaco de Mitilene, hijo de Hirras, así: “¡Abuelo! Me han hecho dos propuestas de matrimonio: la una es de una novia igual a mí en riqueza y en linaje, pero la otra me supera. Anda, aconséjame ¿qué es lo mejor? ¿con cuál de las dos debo comprometerme?” Dijo.
Y el anciano indicándome con su bastón, arma senil, respondió: “¡Mira! aquellos te responderán todo lo que preguntas.” Unos niños lanzando unas rápidas peonzas las hacían bailar en un amplio cruce. “¡Vete tras sus pasos!” Él se acercó y aquellos le dijeron: “¡Quédate en tu propio nivel!” Comprendiendo que es lo que le habían querido decir los niños al escucharles, el extranjero no elige la de mayor hacienda. Y como aquel que optó por la novia que tenía menos, así también tú elige la de tu propio nivel.

Maratón de lectura de Homero

21 de marzo día mundial de la poesía.
El acto más llamativo que me he encontrado es una maratón de lectura sobre la Odisea de Homero. La lectura se podrá hacer en varios idiomas (incluido el griego antiguo). Las copias del libro para la lectura las facilita la organización. Aquí está la noticia de la la Universidad Wesleyan de Bloomington, Illinois:

On Wednesday, March 21, the Illinois Wesleyan Greek and Roman Studies Program will present its first marathon reading of Homer’s epic poem, the Odyssey, in honor of World Poetry Day. The reading, which is free and open to the public, will begin at 2 p.m. in The Ames Library (1 Ames Plaza, Bloomington) and will continue non-stop until about 6 a.m. Breakfast, refreshments, craft projects and more will be provided during the event.Homer’s epic poem of over 12,000 lines chronicles the 10-year wandering and eventual homecoming of the Greek hero Odysseus after the fall of Troy.Readers of all ages and backgrounds are invited to participate; no special training is required. Those interested in reading must sign up in advance for a 15-minute time slot to read approximately 250 lines. Readers may sign up for more than one slot. Copies of the epic will be provided in English and several other languages. Students of ancient Greek will read the original.

684px-Beginning_Odyssey.svg


Sigo sin acostumbrarme a que me llamen la atención noticias de este tipo y aquí no encuentro ninguna parecida.
Enlace: Homerathon