αἱ ψυχαὶ ὀσμῶνται καθ'Ἅιδην.

Las almas huelen en el Hades

Panoramic view of the Forum of Pompeii with Vesuvius
Autor: Heinz-Josef Lücking