Apolodoro, Epítome

La manzana de la discordia


Μῆλον περὶ κάλλους Ἔρις ἐμβάλλει Ἥρᾳ καὶ Ἀθηνᾷ καὶ Ἀφροδίτῃ, καὶ κελεύει Ζεὺς Ἑρμῆν εἰς Ἴδην πρὸς Ἀλέξανδρον[1] ἄγειν, ἵνα[2] ὑπ’ἐκείνου διακριθῶσι. αἱ δὲ ἐπαγγέλλονται δῶρα δώσειν[3] Ἀλεξάνδρῳ, Ἥρα μὲν βασιλείαν πάντων, Ἀθηνᾶ δὲ πολέμου νίκην, Ἀφροδίτη δὲ γάμον Ἑλένης. Ὁ δὲ Ἀφροδίτην προκρίνει.

Apolodoro, Epítome III, 2[1] Ἀλέξανδρος,-ου, ὁ, Alejandro (conocido también por Paris)
[2] ἵνα… διακριθῶσι (3ª pl. Subjuntivo aoristo pasivo de διακρίνω): “para que fuesen juzgadas”
[3] Δώσειν: Infinitivo futuro de δίδωμι “que darán”

Eris arroja la manzana de la belleza a Hera, Atenea y Afrodita, y Zeus ordena que Hermes las lleve al Ida ante Alejandro (Paris), para que éste eligiera. Ellas prometen que darán regalos a Alejandro: Hera el reíno de todos, Atenea la victoria en la guerra, Afrodita (le promete) el matrimonio de Helena. Él elije a Afrodita.
Aquiles permite a Patroclo luchar con sus armas
Ὡς[1] δὲ εἶδεν Ἀχιλλεὺς τὴν Πρωτεσιλάου[2] ναῦν καιομένην, ἐκπέμπει Πάτροκλον καθοπλίσας τοῖς ἰδίοις ὅπλοις μετὰ τῶν Μυρμιδόνων....[3] Ἰδόντες δὲ αὐτὸν οἱ Τρῶες καὶ νομίσαντες Ἀχιλλέα εἶναι εἰς φυγὴν τρέπονται.

Apolodoro, Epítome IV, 6[1] Valor temporal: “cuando”
[2] Πρωτεσίλαος,-ου, ὁ, Protesilao. Su nombre significa el primero en saquear. Era príncipe de Tesalia. Recien casado se alistó a la expedición contra Troya. Protesilao sabiendo que el primer griego que pisara las costas troyanas moriría, quiso ser el primero y no empleó ningún truco como Ulises pisando en su escudo, para no pisar suelo troyano. Tras su muerte su mujer, Laodamía, entró en una gran depresión y los dioses se compadecieron de ella, permitiendo que su marido la visitara durante unos breves momentos. Cuando definitivamente Protesilao desapareció, Laodamía se quitó la vida. En otras versiones Laodamía hace una estatua de su marido, pero el padre de Ladomía cansado de la terrible depresión en la que había caído su hija echó al fuego la estatua. Laodamía se arrojó al fuego con ella.
[3] Μυρμιδόνες,-ων, οἱ, “Mirmidones”. Es el pueblo de Aquiles. Procedían de Tesalia. Su nombre deriva de su legendario rey Mirmidas, quien era hijo de una princesa Eurimedusa y del mismísimo Zeus. Éste se había transformado en hormiga, que es lo que significa “mirmidas” y de aquí “mirmidones”.
Según Ovidio el nombre de mirmidones procede de las hormigas de un roble convertidas en hombres por Zeus a petición de Eaco, abuelo de Aquiles, para repoblar la ciudad de Egina.
Y Estrabón dice que los mirmidones recibieron ese nombre por las cadenas humanas que formaba este pueblo para poder retirar las piedras de sus campo de labranza.

Cuando Aquiles vio la nave de Protesilao que estaba ardiendo, envía a Patroclo tras armarlo con sus propias armas junto a los mirmidones. Cuando los troyanos lo vieron y pues creyeron que era Aquiles se ponen en fuga.
Los griegos salen del caballo y abren las puertas de Troya
Ὡς[1] δ’ἐνόμισαν κοιμᾶσθαι τοὺς πολεμίους, ἀνοίξαντες[2] σὺν τοῖς ὅπλοις ἐξῄεσαν·[3] καὶ πρῶτος μὲν Ἐχίων[4] ἀφαλλόμενος[5] ἀπέθανεν, οἱ δὲ λοιποὶ σειρᾷ ἐξάψαντες[6] ἑαυτοὺς ἐπὶ τὰ τείχη παρεγένοντο καὶ τὰς πύλας ἀνοίξαντες ὑπεδέξαντο[7] τοὺς ἀπὸ Τενέδου[8] καταπλεύσαντας. Χωρήσαντες δὲ μεθ’ ὅπλων εἰς τὴν πόλιν, εἰς τὰς οἰκίας ἐπερχόμενοι κοιμωμένους ἀνῄρουν.[9]

Apolodoro, Epítome V, 20-21[1] Valor temporal
[2] Ἀνοίγνυμι : “abrir”
[3] “comenzaron a salir” (3ª pl imperf. de ἐξειμι)
[4] Ἐχίων,-ονος, ὁ : “Equión”.
[5] de ἀφάλλομαι, “saltar, lanzarse”.
[6] de ἐξάπτω
[7] de ὑπο-δέχομαι
[8] Τένεδος : isla frente de la costa troyana, donde se había refugiado el ejército griego que había simulado la retirada.
[9] de ἀν-αιρέω.

Cuando les pareció que los enemigos estarían dormidos, tras vestirse con sus armas salieron. El primero fue Equión que al saltar se mató, pero el resto tras deslizarse por una cuerda llegaron a la muralla y una vez abiertas las puertas recibieron a los que habían navegado desde Ténedos. Entrando en la ciudad con las armas y asaltando las casas sorprendían a los que estaban dormidos.
Los lotófagos
καὶ καταντᾷ[1] εἰς τὴν Λωτοφάγων[2] χώραν καὶ πέμπει τινὰς μαθησομένους[3] τοὺς κατοικοῦντας:[4] οἱ δὲ γευσάμενοι[5] τοῦ λωτοῦ κατέμειναν:[6] ἐφύετο[7] γὰρ ἐν τῇ χώρᾳ καρπὸς ἡδὺς λεγόμενος λωτός, ὃς τῷ γευσαμένῳ πάντων ἐποίει λήθην.[8] Ὀδυσσεὺς δὲ αἰσθόμενος,[9] τοὺς λοιποὺς κατασχών,[10] τοὺς γευσαμένους μετὰ βίας ἐπὶ τὰς ναῦς ἄγει, καὶ προσπλεύσας τῇ Κυκλώπων γῇ προσπελάζει.

Apolodoro, Epítome VII, 3[1] Καταντᾷ: verbo contr 3ª sing pres ind act epic de καταντάω: “llegar”
[2] Λωτοφάγοι: “lotófagos” los comedores de loto.
[3] Μαθησομένους: part pl fut med masc ac de μανθάνω. Aquí participio con valor final
[4] Κατοικοῦντας: part pl pres act masc ac ático épico dórico contr de κατοικέω: “habitar, vivir”
[5] Γευσάμενοι: part pl aor med masc nom de γεύω: “dar a probar”
[6] Κατέμειναν: verb 3ª pl aor ind act de καταμένω: “permanecer, quedarse”
[7] Ἐφύετο: verb 3ª sing imperf ind mp de φύω: “producir, crecer”
[8] Λήθην: sustant sg fem ac ático épico jónico de λήθη: “olvido”
[9] Αἰσθόμενος: part sg pres mp masc nom ático tardío de αἰσθάνομαι: “darse cuenta”
[10] Κατασχών: part sg aor act masc nom de κατασχάζω: “retener”

Y llega al país de los lotófagos y envía a algunos para que se informen sobre los habitantes. Estos tras probar el loto se quedaron. Pues en el país crecía un fruto dulce llamado loto, que una vez probado traía el olvido de todas las cosas. Cuando Odiseo se dio cuenta, retuvo al resto, y conduce a los que lo habían probado por fuerza a las naves, y tras hacerse a la mar se dirige a la tierra de los Cíclopes.
Odiseo llega a la cueva de Polifemo
Καταλιπὼν δὲ τὰς λοιπὰς ναῦς ἐν τῇ πλησίον νήσῳ, μίαν ἔχων τῇ Κυκλώπων[1] γῇ προσπελάζει. Ἔστι δὲ τῆς θαλάσσης πλησίον ἄντρον, εἰς ὃ ἔρχεται ἔχων ἀσκὸν οἴνου. ῏•ν δὲ Πολυφήμου[2] τὸ ἄντρον, ὃς ἦν Ποσειδῶνος καὶ Θοώσης[3] νύμφης, ἀνὴρ ὑπερμεγέθης ἄγριος ἀνδροφάγος, ἔχων ἕνα ὀφθαλμὸν ἐπὶ τοῦ μετώπου.

Apolodoro, Epítome VII, 4[1] Κύκλωψ , ωπος, ὁ, “Cíclope”.
[2] Πολύφημος,-ου, ὁ, “Polifemo”.
[3] Θόωσα, Θόωσης, ἡ, “Toosa” ninfa, hermana de las Gorgonas, que con Poseidón engendró al cíclope Polifemo.

Tras dejar el resto de las naves en la isla cercana, llevando solo una se dirige a la tierra de los Cíclopes. Hay allí una gruta cerca del mar, a la cual se dirige llevando un odre de vino. Era la gruta de Polifemo, que era hijo de Poseidón y la ninfa Toosa, un hombre enorme y salvaje antropófago, que tenía un único ojo en la frente.
Nadie ataca a Polifemo
῾Ο δὲ Πολύφημος οἴνον πιὼν[1] πάλιν ᾔτησε, καὶ πιὼν τὸ δεύτερον ἐπηρώτα[2] τὸ ὄνομα, ὁ δὲ ᾿Οδυσσεὺς “Οὔτις” εἶπεν. Κατασχεθεὶς[3] δὲ ὑπὸ μέθης ἐκοιμήθη²[4].  Ὀδυσσεὺς δὲ εὑρὼν ῥόπαλον ἀπώξυνε[5] καὶ πυρώσας ἐξετύφλωσεν[6] αὐτόν. Ἐπιβοωμένου δὲ Πολυφήμου τοὺς πέριξ Κύκλωπας, παραγενόμενοι ἐπηρώτων[7] τίς αὐτὸν ἀδικεῖ, εἰπόντος δὲ αὐτοῦ “Οὔτις”, νομίσαντες αὐτὸν λέγειν “ὑπὸ μηδενός”, ἀνεχώρησαν.

Apolodoro, Epítome VII, 6-7[1] Πιών: part sing aor act masc nom de πίνω: “beber”
[2] Ἐπηρώτα: verbo 3ª sing imperf ind act contr de ἐπερωτάω: “preguntar, consultar”
[3] Κατασχεθεὶς: verbo part sing aor pas masc nom de κατέχω “dominado”
[4] Ἐκοιμήθη: verb 3ª sing aor ind pas ático jónico de κοιμάω: dormir
[5] Ἀπώξυνε: verbo 3ª sing aor ind act de ἀποξύνω: “aguzar, afilar, sacar punta”
[6] Ἐξετύφλωσεν: verbo 3ª sing aor ind act de ἐκτυφλόω: “cegar”
[7] Ἐπηρώτων: verbo 3ª pl imperf ind act contr de ἐπερωτάω: “preguntar”

Polifemo tras probar el vino pidió de nuevo y una vez que bebió por segunda vez le preguntaba su nombre. Odiseo le respondió: “Nadie”. Pero dominado por la enorme borrachera se echó a dormir. Y Odiseo después de encontrar un palo le sacó punta y una vez pasado por el fuego lo cegó. Polifemo llama en ayuda a los Cíclopes de los alrededores, y estos tras presentarse le preguntaba quién le dañaba, y él contestaba: “Nadie”. Y tras pensar que decía que “por nadie” se marcharon.
La prueba del arco
Πηνελόπη δὲ τοῖς μνηστῆρσι[1] τίθησιν Ὀδυσσέως τόξον, ὃ παρὰ Ἰφίτου¹[2] ποτὲ ἔλαβε, καὶ τῷ τοῦτο τείναντί[3] φησι συνοικήσειν.[4] μηδενὸς δὲ τεῖναι δυναμένου, δεξάμενος Ὀδυσσεὺς τοὺς μνηστῆρας κατετόξευσε[5] σὺν Εὐμαίῳ[6] καὶ Φιλοιτίῳ[7] καὶ Τηλεμάχῳ.[8] ἀνεῖλε[9] δὲ καὶ Μελάνθιον[10] καὶ τὰς συνευναζομένας[11] τοῖς μνηστῆρσι θεραπαίνας, καὶ τῇ γυναικὶ καὶ τῷ πατρὶ ἀναγνωρίζεται.

Apolodoro, Epítome VII, 33


[1] Μνηστῆρσι: sustantiv pl masc dat de μνηστήρ: “pretendiente”
[2] Ἰφίτου: nombre propio sg masc gen de Ἴφιτος: Ífito. Éste había heredado el arco de su padre, Éurito, que lo había recibido de Apolo y se lo entregó a Ulises como signo de hospitalidad. Ífito es muerto por Heracles al irle a reclamar las yeguas que había robado Autólico.
[3] τείναντι part sing aor act masc dat de τείνω: “tensar, estirar”
[4] Συνοικήσειν: verbo fut inf act dórico contr de συνοικέω: “unirse en matrimonio, convivir”
[5] Κατετόξευσε: verbo 3ª sing aor ind act de κατατοξεύω: “matar a flechazos”
[6] Εὔμαιος,-ου, ὁ Eumeo (fiel sirviente y porquero de Odiseo).
[7] Φιλοίτιος,-ου,ὁ, Filetio (fiel boyero de Odiseo).
[8] Τηλέμαχος,-ου,ὁ, Telémaco.
[9] Ἀνεῖλε verbo 3ª sing aor ind act de ἀναιρέω: “matar”
[10] Μελάνθιος,-ου,ὁ, Melantio (infiel cabrero de Odiseo).
[11] Συνευναζομένας part pl pres mp fem acc de συνευνάζομαι: “unirse”

Penélope entregó a los pretendientes el arco de Odiseo, el que en otro tiempo recibió de Ífito, y dijo que se uniría en matrimonio con el que lograra tensarlo. Y puesto que ninguno podía tensarlo, Odiseo lo cogió y mató a los pretendientes con ayuda de Eumeo, Filetio y Telémaco. Mató también a Melantio y a las sirvientas que se se habían unido a los pretendientes y se da a conocer a su mujer y a su padre.

El regreso de Agamenón a Micenas


Ἀγαμέμνων δὲ καταντήσας εἰς Μυκήνας μετὰ Κασάνδρας ἀναιρεῖται ὑπὸ Αἰγίσθου καὶ Κλυταιμνήστρας · δίδωσι γὰρ αὐτῷ χιτῶνα ἄχειρα καὶ ἀτράχηλον, καὶ τοῦτον ἐνδυόμενος φονεύεται, καὶ βασιλεύει Μυκηνῶν Αἴγισθος· κτείνουσι δὲ καὶ Κασάνδραν.
(Apolodoro, Epítome, VI, 23)
 • Ἀγαμέμνων: Agamenón, jefe de los aqueos que destruyeron Troya
  Μυκήνας: nombre propio pl fem ac de Μυκήνη: Micenas, capital del reino de Agamenón
  Kασάνδρας: nombre propio sing fem gen de Κασάνδρα: Casandra, princesa troyana que Agamenón trae presa a su patria.
  Kλυταιμνήστρας : nombre propio sing fem gen de Κλυταιμνήστρη: Clitemnestra, esposa de Agamenón que se confabula con su amante, Egisto, para darle muerte.
  Αἰγίσθου nombre propio sing masc gen de Αἴγισθος: Egisto amante de Clitemnestra.
  καταντήσας: part sing aor act masc nom de καταντάω: llegar
  ἀναιρεῖται: verbo 3ª sing pres ind mp de ἀναιρέω: acoger, recibir; matar
  δίδωσι verbo 3ª sing pres ind act pres reduplicado de δίδωμι: dar
  ἄχειρα adj sing masc ac de ἀχειρής: hecha sin mangas
  ἀτράχηλον: adj sing masc ac de ἀτράχηλος: sin cuello
  ἐνδυόμενος: part sing pres mp masc nom de ἐνδύω: llevar dentro, conducir dentro

Agamenón tras llegar a Micenas con Casandra es asesinado por Egisto y Clitemnestra. Pues esta le entrega una túnica sin mangas y sin cuello. Lo conduce dentro, lo mata. Egisto es rey de Micenas. También matan a Casandra.

Electra y Orestes


Ἠλέκτρα δὲ μία τῶν Ἀγαμέμνονος θυγατέρων Ὀρέστην τὸν ἀδελφὸν ἐκκλέπτει καὶ δίδωσι Στροφίῳ Φωκεῖ τρέφειν. ὁ δὲ αὐτὸν ἐκτρέφει μετὰ Πυλάδου παιδὸς ἰδίου. τελειωθεὶς δὲ Ὀρέστης εἰς Δελφοὺς παραγίνεται καὶ τὸν θεὸν ἐρωτᾷ, εἰ τοὺς αὐτόχειρας τοῦ πατρὸς μετέλθοι.
(Apolodoro, Epítome, VI, 24)
 • Ἠλέκτρα: nombre propio nom sing fem: Electra, una de las hijas de Agamenón.
  Ὀρέστην nombre propio nom sing mas ac de Ὀρέστης: : Orestes, hermano de la anterior y vengador de la muerte de su padre: da muerte a Clitemnestra, su propia madre, y a Egisto, amante de ésta.
  ἐκκλέπτει: verbo 3ª sing pres ind act de ἐκκλέπτω: robar y salir corriendo, ocultar
  Στροφίῳ: nombre propio sing masc dat de Στροφίος: Estrofio rey de la Fócida (en esta región se encuentra el santuario de Delfos y el Parnaso), padre de Pílades (Πυλάδης) que acogió a Orestes.
  φωκεῖ: sustantivo sing masc dat de Φωκεύς: Focense
  Πυλάδου: nombre propio gen sing mas de Πυλάδης: Pílades, hijo de Estrofio, que ayuda a Orestes a vengar la muerte de su padre.
  τελειωθείς: part sing aor pas masc nom de τελειόω: ser adulto, alcanzar la mayoría de edad
  παραγίνεται: verbo 3ª sing pres ind mp de παραγίγνομαι: presentarse, ir (la forma con la perdida de -γ- es de gr tardío.)
  αὐτόχειρας: sustantivo pl masc acc de αὐτόχειρ: lit.: con su propia mano; asesinos
  μετέλθοι: verbo 3ª sing aor opt act de μετέρχομαι: ir con ánimo hostil, castigar, vengar Aquí en una oración condicional con una combinación especial prótasis con optativo y apódosis con presente. La condición está mezclada con la petición de permiso al dios.

Electra una de las hijas de Agamenón esconde a Orestes, su hermano, y lo entrega al focense Estrofio para que lo cuide. Éste lo cuida junto con su propio hijo Pílades. Cuando Orestes es mayor se llega a Delfos y pregunta al dios, si debe vengarse de los asesinos de su padre.

El juicio de Orestes


τοῦτο δὲ τοῦ θεοῦ ἐπιτρέποντος ἀπέρχεται εἰς Μυκήνας μετὰ Πυλάδου λαθραίως καὶ κτείνει τήν τε μητέρα καὶ τὸν Αἴγισθον, καὶ μετ᾽ οὐ πολὺ μανίᾳ κατασχεθεὶς ὑπὸ Ἐρινύων διωκόμενος εἰς Ἀθήνας παραγίνεται καὶ κρίνεται ἐν Ἀρείῳ πάγῳ [...] καὶ κριθεὶς ἴσων γενομένων τῶν ψήφων ἀπολύεται.
(Apolodoro, Epítome, VI, 25)
 • ἐπιτρέποντος: part sing pres act masc gen (aquí forma un genitivo absoluto con τοῦ θεοῦ) de ἐπιτρέπω: permitir, aprobar
  λαθραίως: adv: furtivamente, secretamente
  κατασχεθεὶς part sing aor pas masc nom de κατέχω: poseer, ocupar (en pas ser poseído)
  κριθείς: part sing aor pas masc nom de κρίνω: juzgar
  ψήφων: sustantivo pl fem gen de ψῆφος: piedrecita usada para votar, voto
  ἴσων γενομένων τῶν ψήφων: construcción de genitivo absoluto equivalente a una oración circunstancial causal.
Con el permiso del dios marcha furtivamente a Micenas acompañado por Pílades y mata a su madre y a Egisto. No mucho después es presa de la locura y perseguido por las Erinias se dirige a Atenas y es juzgado en el Areópago y tras ser juzgado es liberado puesto que hay empate en los votos.