Calímaco

Epigrama, I


ξεῖνος Ἀταρνείτης τις ἀνείρετο Πιττακὸν οὕτω
τὸν Μυτιληναῖον, παῖδα τὸν Ὑρράδιον
‘ἄττα γέρον, δοιός με καλεῖ γάμος: ἡ μία μὲν δὴ
νύμφη καὶ πλούτῳ καὶ γενεῇ κατ᾽ ἐμέ,
ἡ δ᾽ ἑτέρη προβέβηκε: τί λώιον; εἰ δ᾽ ἄγε σύμ μοι
βούλευσον, ποτέρην εἰς ὑμέναιον ἄγω.’
εἶπεν: ὁ δέ σκίπωνα, γεροντικὸν ὅπλον, ἀείρας,
‘ἠνίδε, κεῖνοί σοι πᾶν ἐρέουσιν ἔπος.’
οἱ δ᾽ ἄρ᾽ ὑπὸ πληγῇσι θοὰς βέμβικας ἔχοντες
ἔστρεφον εὐρείῃ παῖδες ἐνὶ τριόδῳ.
‘κείνων ἔρχεο,’ φησί, ‘μετ᾽ ἴχνια.’ χὡ μὲν ἐπέστη
πλησίον: οἱ δ᾽ ἔλεγον: ‘τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα.’
ταῦτ᾽ ἀίων ὁ ξεῖνος: ἐφείσατο μείζονος οἴκου
δράξασθαι, παίδων κληδόνα συνθέμενος,
τὴν δ᾽ ὀλίγην ὡς κεῖνος ἐς οἰκίον ἤγετο νύμφην.
οὕτω καὶ σύ γ᾽ ἰὼν τὴν κατὰ σαυτὸν ἔλα.

Texto: Perseus, Tufts

Epigrama, I


Un extranjero de Atarneo preguntaba a Pítaco de Mitilene, hijo de Hirras, así: “¡Abuelo! Me han hecho dos propuestas de matrimonio: la una es de una novia igual a mí en riqueza y en linaje, pero la otra me supera. Anda, aconséjame ¿qué es lo mejor? ¿con cuál de las dos debo comprometerme?” Dijo.
Y el anciano indicándome con su bastón, arma senil, respondió: “¡Mira! aquellos te responderán todo lo que preguntas.” Unos niños lanzando unas rápidas peonzas las hacían bailar en un amplio cruce. “¡Vete tras sus pasos!” Él se acercó y aquellos le dijeron: “¡Quédate en tu propio nivel!” Comprendiendo que es lo que le habían querido decir los niños al escucharles, el extranjero no elige la de mayor hacienda. Y como aquel que optó por la novia que tenía menos, así también tú elige la de tu propio nivel.

Epigrama, II


εἶπέ τις, Ἡράκλειτε, τεὸν μόρον, ἐς δέ με δάκρυ
ἤγαγεν, ἐμνήσθην δ᾽ ὁσσάκις ἀμφότεροι
ἥλιον ἐν λέσχῃ κατεδύσαμεν: ἀλλὰ σὺ μέν που,
ξεῖν᾽ Ἁλικαρνησεῦ, τετράπαλαι σποδιή:
5αἱ δὲ τεαὶ ζώουσιν ἀηδόνες, ᾗσιν ὁ πάντων
ἁρπακτὴς Ἀίδης οὐκ ἐπὶ χεῖρα βαλεῖ.

Texto: Perseus, Tufts

Epigrama II


Alguien, Heráclito, me anunció tu destino, y me ahogaron las lágrimas. Recordé cuántas veces los dos contemplamos como se metía el sol charlando. Y tú, de alguna forma, huésped en Halicarnaso, te has convertido en una eterna ceniza. Pero tus cantos te sobreviven, a los que Hades que con todo arrambla no puede ponerle la mano encima.

Epigramas, III


[Ὀξεῖαι πάντῃ περὶ τὸν τάφον εἰσὶν ἄκανθαι
καὶ σκόλοπες: βλάψεις τοὺς πόδας, ἢν προσίῃς:]
Τίμων μισάνθρωπος ἐνοικέω. ἀλλὰ πάρελθε
οἰμώζειν εἴπας πολλά, πάρελθε μόνον.


Texto: Perseus, Tufts

Epigrama III


[Todo al rededor de mi tumba son puntiagudas espinas y maleza:
Te pincharás si te acercas.]
Yo, Timón, el que odia a los hombres vivo aquí. Pero aléjate
Cuando te lamentes, solamente aléjate.

Epigramas, IVμὴ χαίρειν εἵπῃς με, κακὸν κέαρ, ἀλλὰ πάρελθε:
ἶσον ἐμοὶ χαίρειν ἐστὶ τὸ μὴ σὲ γελᾶν.

Texto: Perseus, Tufts


Epigramas IV:


No me saludes, malvado corazón, sino aléjate:
El que tú no te burles lo tengo por saludo.


Vocabulario:
  • Γελάω: burlarse.

Traducción al inglés:

Bid me not " farewell," evil heart, but go by.
It is well with me if thou refrain from laughter.

sacada de CALLIMACHUS AND LYCOPHRON WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY A. W. MAIR, D.Lirr. PROFESSOR OF GREEK, EDINBURGH UNIVERSITY
ARATUS WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY
G. R. MAIR, M.A.

Epigramas, V


Τίμων, οὐ γὰρ ἔτ᾽ ἐσσί, τί τοι, σκότος ἢ φάος ἐχθρόν;
‘τὸ σκότος: ὑμέων γὰρ πλείονες εἰν Ἀίδῃ.’

Epigramas, V:


Timón, pues ya no existes, ¿qué es para tí más odioso la oscuridad o la luz?
“La oscuridad: pues hay muchos de vosotros en el Hades”
Vocabulario:
Σκότος: tinieblas, oscuridad//darkness, gloom
Φάος: luz // light
Ἐχθρός: odioso // hated, hateful
Εἰν = ἐν: en // in, into.
Πλείονες: la mayoría, muchos (se refiere a los muertos)
Traducción al inglés:
Timon (for thou art no more), which is hateful to
thee—Darkness or Light ? " are more * of you in Hades."

sacada de CALLIMACHUS AND LYCOPHRON WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY A. W. MAIR, D.Lirr. PROFESSOR OF GREEK, EDINBURGH UNIVERSITY
ARATUS WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY
G. R. MAIR, M.A.
Traducción al latín:
Mortuus an, Timon, lucem odisti, anne tenebras?
Odi has, quod vestrum major in his numerus.
Callimachi Hymni, Epigrammata et Fragmenta ex Recensione Jo. Augusti Ernesti. Tomus Primus

Epigrama, VI


κόγχος ἐγώ, Ζεφυρῖτι, παλαίτερος ἀλλὰ σὺ νῦν με,
Κύπρι, Σεληναίης ἄνθεμα πρῶτον ἔχεις,
ναυτίλος ὃς πελάγεσσιν ἐπέπλεον, εἰ μὲν ἀῆται,
τείνας οἰκείων λαῖφος ἀπὸ προτόνων,
εἰ δὲ Γαληναίη, λιπαρὴ θεός, οὖλος ἐρέσσων, [5]
ποσσί νί̣̣ν, ὥστ᾽ ἔργῳ τοὔνομα συμφέρεται,
ἔστ᾽ ἔπεσον παρὰ θῖνας Ἰουλίδας, ὄφρα γένωμαι
σοὶ τὸ περίσκεπτον παίγνιον, Ἀρσινόη, [p. 142]
μηδέ μοι ἐν θαλάμῃσιν ἔθ᾽ ὡς πάρος, εἰμί γὰρ ἄπνους,
τίκτηται νοτερῆς ὤεον ἁλκυόνης. [10]
Κλεινίου ἀλλὰ θυγατρὶ δίδου χάριν. οἶδε γὰρ ἐσθλὰ
ῥέζειν καὶ Σμύρνης ἐστὶν ἀπ᾽ Αἰολίδος.

Texto: Perseus, Tufts

Traducción al latín:


Callimachi Hymni, Epigrammata et Fragmenta ex Recensione Jo. Augusti Ernesti. Tomus Primus
Concha ego sum, Zephyriti, vetus, jamque antea lunae
Sacra fui: nunc me tu, Venus alma, tenes
Nautilon: in pelago qui quondam flantibus Austris,
Innavi proprio vela rudente movens:
Aequore sed placido pede crispus utroque natavi,
Unde mihi Polypi nomen in ora venit.
Infestae tandem ripam incidi Julidis, essem
Sepctanti ludus gratior Arsinoae:
Ne vero in thalamis, velut antea: (mortua nam sum:
Atque ovum tristis nunc parit alcyones)
Post mihi, sed natae fer grates Cliniae, honesti
Nam cultrix Smyrna prodiit Aeolide.

________
Comentarii
[Pag. 278] BENTLE II.
V.1 κόγχος ἐγώ, Ζεφυρῖτι, παλαίτερος Lege παλαίτερον, I. e. Olim, prius. Olim eram concha, se nunc et
Callimachi Hymni, Epigrammata et Fragmenta ex Recensione Jo. Augusti Ernesti. Tomus Primus &c. Callimachus alibi:
Ἐν Δίῃ· τὸ γὰρ ἴσω παλαίτερον ὄνομα Νάξῳ.
Ibid. Ζεφυρῖτι: Seph. Byzantinus v. Ζεφύριον. ___ καὶ ἄκρα τῆς Αἰγύπτης ἀφ' ἧς ἡ Ἀφροδίτη καὶ Ἀρσιτόν Ζεφυρῖτις, ὥς Χαλλίμαχος. In animo habuit hoc ipsum epigramma.
Argumentum huius Epigrammatis hic se habet. Piscis in insula Co captus fuerat, et a Selenea Cliniae filia ad Arsinoen Berenices matrem missus, quae et Chloris, Cypris, et Zephyritis dicebatur. A. Fabri.
Citatur hoc Epigramma ab Athenaeo lib. Dipnos. VII p. 318. Describit vero Callimachus elegantissime hoc Epigrammate Nautilium piscem, sive Nauticum, quem alii ovum Polypi vocant, cuius certe species est. De quo ita Plinius lib. 9. Supinus hic in summa aequorum pervenit, ita se paulatim subrigens, ut emissa omni per fistulam aqua, velut exoneratus sentina, facile naviget: postea duo prima brachia retorquens, membranam inter illa mirae tenuitatis extendit, qua velisicante in auras, ceteris subremigans brachiis, media cauda et gubernaculo se regit, ita vadit alte, Liburnicarum gaudens imagine. Si quid pavoris interveniat, ____ a se mergens aqua. Vulcan.
V.1 Ζεφυρῖτι Hanc versu secundo Κύπρι, et octavo Ἀρσινόη vocat quae et Chloris dicitur. Stephanus de Urbibus, καὶ Ζεφύριον ἄκρα τῆς Αἰγύπτης, ἀφ' ἧς ἡ Ἀφροδίτη καὶ Ἀρσιτόν Ζεφυρῖτις, ὥς Χαλλίμαχος. Arsinoe porro pro Venere Zephyritide culta fuit apud Aegyptios. Vulca.
Ibid παλαίτερος: olim talis eram A. Fabri.
V.2 Σεληναίης ἄνθεμα: Ἀνάθημα non Lunae, sed Seleneae Smyrnensis, quam vers. 11 Cliniae filiam periphrastice vocat. Vulcan.
V.3 εἰ μὲν ἀῆται: Subaudi πνέυσε. Vulcan.
V.4 προτόνων: Funes quibus madus ad proram, vel puppim protenditur. A. Fabri.
V. 5 Γαληναίη: Sic et Oppian. Hal. I, 460 ubi vid. Rittersh. Mox. Th. Bentlejus corrigebat Τοῖς ποσὶν ὥσπερ.
Ibid. λιπαρὴ θεὸς Puto Callimachum sic vocare: τήν γαλήνην: sin minus, erit vocativus ad Arsinoen, quam compellat; sed non placet. Sic Theocritus Idyll. 23.
Αἶψα δ' ἀπολήγοντ' ἄνημοι, λιπαρὰ δὲ γαλάνα
Ἀμπίλαγος
A. Fabri.
V. 6 ποσσί, ἵν: Videndus Atheneaeus I. 7 ubi haec aliter se habent non tamen affirmo, cum in hac Urbe libris sim destituta. Forsan legendum, ut ad oram Codicis pater meus scripserat, ποσὶν ἱνὰ, usque navigans pedibus: quod si ita sit, delendum τὸ καὶ. A Fabri.
Ibid καὶ τοὔνομα συμφέρεται: hinc etiam (a remigio brachiorum fortasse) πόμπιλον dictum fuisse Nautilium Primus scribit. Vulcan
V. 7 παρὰ θῖνας Ἰουλίδας: Juliopolim sunt qui Aegypti urbem faciunt, distantem ab Alexandria duobus passuum millibus. Vulcan. Pessime Vulcanius, qui Juliopolin intelligit: Julis enim Ciae insulae oppidum est. A. Fabri.
V. 8 Ἀρσινόη: Pater legebat Ἀρσινόη haec enim eadem est Cypris Zephyritis, ut supra, nisi tamen insignni aliqua licentia usus sit Callimachus qua et Veteres usos observavi. Sic Plaut. In Menaech. Act. 5. Sc. 2. Vs. 118.
Imperium tuum demutat atque dictum, Apollinis.
Ubi τὸ Apollinis non est in vocandi casu, ut quidam putarunt, neque in recto, sed in genitivo, ut apud Ciceronem, tuum gravissimi viri judicium, ut recte Voffius. Et ut hic noster exemplo Graeco defendi possit, afferam ex Homeri Hymno in Apollinem, vs. 381
Ἐνθάδε δὴ καὶ ἐμὸν κλίος ἴσονται,
ὁδὲ σὸν οἴης
A. Fabri.
Doctissimus Sladus quoque praefert Ἀρσινόη. Th Graev.
Ibid. Ἀρσινόη laudat etiam Etymol. V. Περισκέπτῷ, ubi hic versus profertur sine Callimachi nomine, ut me monuit Ruhnkenius V.C. Malim etiam τι. Nam articulus friget.
BENTLE II
V. 9 Μηδὲ μοι ἐν θαλάμῃσιν ἔθ' ὡς πάρος (εἰμι γὰρ ἄπνους)
Τίκτες τ' αἰνοτέρης ὤεον ἀλκυόνης
: Haec connectenda sunt cum praecedentibus: ut essem tibi nobile ludicrum, o Arsinoe: neque mihi in cubilibus, ut antea, ova parerent alcyones; mortua enim sum: I. e. Neque amplius victitarem ovis alcyonum. Lego autem:
τίκτηται νοτερῆς ὤεον ἁλκυόνης
Νοτερῆς, autem, utpote ἐν νοτεοις τόποις διαγέσης. At αἰνοτέρης, hoc est, gravioris, horribilioris, quid rei cum alcyone habebat, sane nescio. Huic Epigrammati illa subjunguntur in prioribus editionibus:
Οἱ μὲν ἐστ' Ἰλλυρικοῖο πόρη σχάσαντες ἐρετμά &c.
Sed in hac nostra locum habeat rectius inter Fragmenta.
VARIORUM
V. 10 Τίκτες τ' αἰνοτέρης: Ita in editione H. Stephani, perperam meo quidem iudicio legitur (εἰμί γὰρ ἄπνους,
τίκτες τ' αἰνοτέρης ὤεον ἁλκυόνης) neque enim, si ita legatur, sensus aliquis constat, ut neque in versione (mortua nam sum: Atque ovum tristis nunc paris alcyones.) Claudendam itaque parenthesin dixerim post ἄπνους & reliqua dependere a Μηδὲ μοι, & legendum esse τίκτος non τίκτες, ut fit sensus, Nautilum non optare sibi deinceps Halcyonia, hoc est, tranquillum mare, sed Seleneae, quippe cujus & pietati & patriae Venus hoc debeat. Vulcan.
Ibid τίκτος τ’: certe sensus petit ut legatur τίκλοιτ' pro τίκλοιτο. Ἀλκυόνης & αἰνοτέρης debet esse in secundo casu. Μοι est ut Latini dicunt mihi, id est in meam gratiam. Et hic locum explica: Neque mihi adhuc in cubili, ut antea, ovum gravis alcyonae pariatur; neque enim amplius vita fruor; sed hanc gratiam des filiae Cliniae, quae Selenaea dicebatur. A. Fabri.
Ibid. Probarem Bentleji emendationem, si verbum τικλ. penderet ex ὄφρα. Sed indicativus desideratur. Itaque legerim Τίκλεται αἰν. ἀλκ. Non mihi jam paritur ovum alcyones, s. Alcyone non mihi jam parit ova, quibus vescat. Sin activum placet τίκλει, haud dubie corrigendum ἀλκυονίς, & casus in αἰν. mutandus. Αἰνοτέρης non puto esse a Callimacho: quid ei substituam, nondum statuo, sed multa non absurde conjici possunt, ut αἰνογάμη, αἰτογός &c.

Epigrama. VI


Antiguamente fui concha, diosa del Cefirión(1), pero ahora, Cipris, aquí me tienes como primera ofrenda de Selenea,
Nautilo(2) que navegaba por el mar: si había viento, extendiendo la vela desde mis propias antenas,
Pero si surgía Galanea, brillante diosa, remando rápido, con los pies, con tal acto hacía honor a mi nombre, hasta que vine a arribar a las playas de Iolide, para servirte de preciado juguete, Arsinoe. Y como antaño en mi guarida, pues me falta el aliento, no crie su huevo el húmedo alción.
Concede la gracia a la hija de Clinias. Pues sabe actuar correctamente y es de Esmirna de Eólide.

Vocabula:
Κόγχος: concha, molusco // shell-full
παλαιός: antiguo, viejo // old in years
Κύπρις: Cipris, Afrodita // a Venus
Σεληναῖος: iluminada por la luna // lighted by the moon
Ἀνάθεμα: ofrenda, dedicación // anything dedicated
Ναυτίλος: marinero // seaman, sailor
Ἄημι: soplar // breathe
Τείνω: extender // stretch
Λαῖφος: vela // shabby, tattered garment
πρότονοι cable // ropes from the masthead to the forepart of a ship, forestays
Οἰκεῖος: propio // one's own, personal, private
Λιπαρός: brillante // oily, shiny with oil
Οὖλος: rápido // rapid, in quick tempo
Ἐρέσσω: remar // row
Νιν: a él, a ella // him, her
συμφέρω llevar, convenir, adecuarse // bring together, gather, collect
Ἔστε: hasta que // up to the time that, until
πίπτω encallar, arribar // fall down
Θίς: playa // beach, shore
ὄφρα mientras, hasta que; para que // that, in order that
Περίσκεπτος: admirado //worth seeing
Παίγνιον: juguete // plaything, toy
Θαλάμη: guarida, cubil, caparazón // lurkingplace, den, lair
Πάρος: antaño // aforetime, formerly
Ἄπνοος: sin aliento, sin vida // without wind, with but little air
Τίκτω: engendrar // bring into the world, engender
Ἔθ᾽de ἔτι: ya // still, yet
Νοτερός: mojado, húmedo // damp, moist
Ὤεον: huevo // an egg
Ἐσθλός: bien, bueno // good
Ῥέζω: hacer // do
NOTAS:
(1) Promontorio con un templo de Afrodita-Arsinoe, cerca de Alejandría.

(2) Nautilio: descrito por Aristóteles en su Historia de los animales

Traducción Inglesa


CALLIMACHUS AND LYCOPHRON WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY A. W. MAIR, D.Lirr. PROFESSOR OF GREEK, EDINBURGH UNIVERSITY ARATUS WITH AN ENGLISH TRANSLATION BY
G. R. MAIR, M.A.
VI(1)
An old shell am I, O Lady of Zephyrium(2), but now, Cypris, I am thine, a first offering from Selenaea : I the nautilus that used to sail upon the sea, if there were wind, stretching my sail on my own forestays, if Calm(3), that bright goddess, prevailed, rowing strongly with my feet — so that my name befits my deed! — till I fell on the shores of lulis, that I might become thy admired toy, Arsinoë, and that in my chambers may no more be laid, as erstwhile—for I am dead—the eggs of the water-haunting kingfisher. But give thou grace to the Daughter of Cleinias ; for she knows to do good deeds and she is from Aeolian Smyrna.
(1) On a nautilus shell dedicated to Arsinoë Aphrodite of Zephyrium (cf. epigr. Of Poseidippus in Athen. Vii 318) by Selenaea, daughter of Cleinias, who, we may suppose, on the way from Smyrna to Egypt had obtained the shell at Iulius in Ceos. For Zephyrium cf. Steph. Byz. S.v. ἔστι καὶ ἄκρα τῆς Αἰγύπτου ἀφ' ἧς ἡ Ἀφροδίτη καὶ Ἀρσινόη Ζεφυρῖτις ὡς Καλλίμαχος. See W. Deonna. Rev. Arch. 1917, Rev. De l’histoire d. Relig. 80 (1919).
The epigram is quoted by Athenaeus apropos of Aristotle’s description (fr. 316) of the nautilus: “The so-called nautilus (i.e. sailor) ins not a polypus but resembles the polypus in the matter of tentacles. It has a testaceous back. In emerging from the water it keeps the shell atop so as not to carry [p.140] water. Then it turns over and floats on the surface, holding erect two tentacles which have a membrane between them, similar to the skinny web seen between the toes of fowls. Other two tentacles it lets down into the sea to serve as rudders. When frightened by the approach of anything it draws in its feet, fills itself with sea water and submerges quickly." This is the Argonaut or Paper nautilus.
(2)Arsinoë II. Philadelphus, who died, as we now know from a new fragment of the Mendes stele, in July 270 b.c, received divine honours and had, among others, a temple at Zephyrium, a promontory between Alexandria and the Canopic mouth of the Nile, dedicated by Callicrates (Poseidippus ap. Athen. vii. 318) ὁ ναύαρχος, where she was worshipped as Arsinoë Aphrodite (Strabo 800), i.e. Aphrodite as patroness of sea-faring (Εὔπλοια, Πελαγία).
(3)Galenaia, or Galene, a Nereid (Hes. Th. 244), was the goddess of Calm, cf. Eurip. Hel. 1457 ; Paus. ii. 1. 8. But the word is frequently used in the sense of the “calm sea," e.g. Hom. Od. vii. 319 ἐλόωσι γαλήνην ; which justifies us in taking νιν here to be the sea ; cf. νήεσσιν ἐρέσσεται ... Ὕδωρ 3.30.

Epigrama, XXV


εἴπας "Ἥλιε χαῖρε" Κλεόμβροτος Ὡμβρακιώτης
ἥλατ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ τείχεος εἰς Ἀίδην,
ἄξιον οὐδὲν ἰδὼν θανάτου κακόν, ἀλλά Πλάτωνος
ἓν τὸ περὶ ψυχῆς γράμμ᾽ ἀναλεξάμενος.

Texto: Perseus, Tufts

Epigrama, XXV


Tras decir: ”¡Adiós Sol!” Cleombroto de Ambracia
Desde un alto muro se arrojó al Hades,
Sin haber visto ningún mal digno por lo que morir, pero
Tras haber leído una única obra, Sobre el alma de Platón.